Brachyhypopomus Brevirostris / Stompe Neus Mesvis

€0,00
Beschrijving
Brachyhypopomus Brevirostris
Stompe Neus Mesvis
15-20cm